۱۳دانشگاه با محققان خارجی برنامه مشترک دارند/ دانشگاه تهران درصدر

تعداد برنامه های مشترک دانشگاه ها با محققان خارجی اعم از راهنمایی مشترک دانشجو، دوره های مشترک آموزش، طرح های تحقیقاتی مشترک در سال جاری اعلام شد.

بر اساس میزان برنامه های مشترک دانشگاه ها با محققان خارجی اعم از راهنمایی مشترک دانشجو، دوره های مشترک آموزش، طرح های تحقیقاتی مشترک در سال جاری، دانشگاه تهران با ۳۲۰ طرح در صدر دانشگاه‌ها قرار گرفت. 

بعد از دانشگاه تهران، دانشگاه های صنعتی شریف با ۱۱۵ طرح، دانشگاه علامه طباطبایی با ۷۳ طرح، دانشگاه تبریز با  ۴۵ طرح، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ۴۲ طرح، دانشگاه شیراز با ۳۳ طرح، دانشگاه علم و صنعت با ۳۱ طرح در رده های بعدی قرار دارند.

همچنین دانشگاه تربیت مدرس با ۲۶ طرح، دانشگاه اصفهان با ۲۵ طرح، دانشگاه زنجان با ۲۲ طرح، دانشگاه صنعتی اصفهان با ۱۷ طرح، دانشگاه فردوسی مشهد با ۱۷ طرح، دانشگاه خوارزمی با ۱۳ طرح و دانشگاه الزهراء (س) با ۵ طرح، به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند.

ردیف دانشگاه ها تعداد برنامه های مشترک با محققان
۱ تهران ۳۲۰
۲ صنعتی شریف ۱۱۵
۳ علامه طباطبایی ۷۳
۴ تبریز ۴۵
۵ صنعتی امیرکبیر ۴۲
۶ شیراز ۳۳
۷ علم و صنعت ۳۱
۸ تربیت مدرس ۲۶
۹ اصفهان ۲۵
۱۰ زنجان ۲۲
۱۱ صنعتی اصفهان ۱۷
۱۱ فردوسی مشهد ۱۷
۱۲ دانشگاه خوارزمی ۱۳
۱۳ الزهراء(س) ۵

دیدگاهتان را بنویسید