خانه اقتصاداقتصاد ایران هشدار عبدالناصر همتی به رئیس جمهور، مخبر و فرزین

رییس کل اسبق بانک مرکزی نوشت: آقای رییس جمهور، آقای معاون اول، آقای رییس بانک مرکزی، آیا در جریان حجم ریپو (تامین مالی بانک‌ها با قبول اوراق نزد آنها) و بویژه اضافه برداشت سنگین بانک‌ها از بانک مرکزی هستید؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در توییتی نسبت به اضافه برداشت سنگین بانک ها هشدار داد.

عبدالناصر همتی رییس کل پیشین بانک مرکزی نوشت:

آقای رییس جمهور، آقای معاون اول، آقای رییس بانک مرکزی

آیا در جریان حجم ریپو (تامین مالی بانک ها با قبول اوراق نزد آنها) و بویژه اضافه برداشت سنگین بانکها از بانک مرکزی هستید؟

آیا بر تاثیر آن بر روند رشد پایه پولی و یا چاپ پول واقف هستید؟

خوب است، خودتان رسیدگی و چاره جویی کنید.

پیام بگذارید

Newsletter

Soledad is the Best Newspaper and Magazine WordPress Theme with tons of options and demos ready to import. This theme is perfect for blogs and excellent for online stores, news, magazine or review sites.

Buy Soledad now!

Edtior's Picks

Latest Articles

u00a92022u00a0Soledad.u00a0All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0Penci Design.