خانه اقتصاداقتصاد ایران راهکار اقتصادی جدید ژاپن

بانک مرکزی ژاپن بازخرید مجدد اوراق قرضه را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، بانک مرکزی ژاپن روز پنجشنبه (۲۲دسامبر) عملیات خرید غیرقابل برنامه‌ریزی اوراق قرضه دیگر را اعلام کرد.

این بانک پیشنهاد بازخرید حدود ۱.۳۲۵ تریلیون ین (حدود ۹.۹ میلیارد دلار) اوراق قرضه دولتی ژاپن (JGBs) را داد.

بانک ژاپن پیشنهاد خرید اوراق قرضه به ارزش ۶۵۰ میلیارد ین با سررسید سه تا پنج ساله، در کنار ۶۷۵ میلیارد ین اوراق قرضه با سررسید پنج تا ۱۰ ساله را ارائه کرد.

پیش از این، بانک مرکزی ژاپن تصمیم گرفته بود که سیاست پولی خود را بدون تغییر باقی بگذارد و در عین حال کنترل منحنی بازدهی خود را تنظیم کرد.

پیام بگذارید

Newsletter

Soledad is the Best Newspaper and Magazine WordPress Theme with tons of options and demos ready to import. This theme is perfect for blogs and excellent for online stores, news, magazine or review sites.

Buy Soledad now!

Edtior's Picks

Latest Articles

u00a92022u00a0Soledad.u00a0All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0Penci Design.