خانه سیاستسیاست ایران فاضلی، جامعه شناس: ‏بعد‌ها در کلاس‌های درس سیاست عمومی، از عبارت ‎ «شوخی سیاستی» زیاد استفاده خواهند کرد

محمد فاضلی، جامعه‌شناس نوشت: بعد‌ها در تاریخ ایران در کلاس‌های درس سیاست عمومی، از عبارت ‎شوخی سیاستی زیاد استفاده خواهند کرد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

محمد فاضلی، جامعه‌شناس نوشت: بعدها در تاریخ ایران در کلاس‌های درس سیاست عمومی، از عبارت ‎شوخی سیاستی زیاد استفاده خواهند کرد.

بعدها در تاریخ ایران در کلاس‌های درس سیاست عمومی، از عبارت ‎شوخی سیاستی زیاد استفاده خواهند کرد

‏به این معنا که در دوره‌ای از تاریخ کشور سیاست‌گذاران، سیاست‌هایی تصویب و اجرا می‌کردند که ظاهرشان به شوخی شباهت داشت

اما جدی و بدون اینکه بخندند آن‌ها را اعلام و اجرا می‌کردند.

پیام بگذارید

Newsletter

Soledad is the Best Newspaper and Magazine WordPress Theme with tons of options and demos ready to import. This theme is perfect for blogs and excellent for online stores, news, magazine or review sites.

Buy Soledad now!

Edtior's Picks

Latest Articles

u00a92022u00a0Soledad.u00a0All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0Penci Design.